โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต หมู่ที่ 8


การศึกษา  :  มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์


โรงเรียนบ้านวังตะเคียน หมู่ที่ 4

 


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนครเนื่องเขต

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน


สถาบันหรือองค์กรทางศาสนา
  : วัดจำนวน 2 แห่ง และศูนย์ปฏิบัติธรรม 1 แห่ง


วัดแพรกวังตะเคียน หมู่ที่ 4

 


ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอาย

 

วัฒนธรรมประเพณ


ประเพณีวันเข้าพรรษา

 


ประเพณีลอยกระทง

เวีัยนเทียนในวันสำคัญทางพุทธศาสนา