องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
เลขที่  79  หมู่ที่  8
อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
24000

โทรศัพท์ , โทรสาร 0-3884-7342 , 0-3851-1677

E-mail : 6240118@dla.go.th

ผู้จัดทำเว็บไซต์

นางสาวอนันตพร  มโนลา
เจ้าพนักงานธุรการ
สังกัดสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

E-mail : nan55150@hotmail.com