นายสรกฤช  บุญประเสริฐ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายบุญเงิน  เอี่ยมนิยม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวพิมพินี  มิ่งมณี
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 

นายประชุม  ช้างแก้วมณี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1

นายมาโนช  แสงสุวรรณ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1

นายมนตรี  พึ่งรัตนา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2

นายวุฒินันท์   ผาบไชย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2

นายสมบูรณ์  แจ้งรุ่งเรือง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3

นายย้อย  อิ่มจิตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3

นางอำนวย  ดิษฐพงษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4

นายสมชาย  ดีศรีสุข
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4

นายสุเทพ  นิลชะชา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5

นายวีรพันธ์  ช้างแก้วมณี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5

นายโปร่ง  ทองไพจิตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6

นายพชร  นาคปรารภ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6

นายพเยาว์  สุนทรโชติ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7

นายอำไพ  สารนารถ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7

นายเอกชัย  เทศกุล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8

นางสาวธัญวรัตน์  พุ่มมาลา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9

นายสุรินทร์  พัฒทวี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9

นายศรัณย์  พึ่งรัตนา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10