ฝ่ายบริหาร
พนักงานส่วนตำบล
พนักงานจ้าง
ฝ่ายสภา
ฝ่ายปกครองท้องที่
การบริหารส่วนราชการ
ทำเนียบนายก อบต.

 

 

 

 

 


การอบรมฝึกอาชีพ "ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง"
ภาพกิจกรรมอื่น ๆ

วิสัยทัศน์  "คุณภาพชีวิตดี   มีเศรษฐกิจรุ่งเรือง  บ้านเมืองน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม"